PRIVACY STATEMENT WEBSITE

Deze website wordt geëxploiteerd door Privaty statutair gevestigd te Arnhem. In dit privacy statement wordt in het kort beschreven hoe wij met persoonsgegevens van uw bezoek aan onze website omgaan. Privaty zal deze persoonsgegevens uitsluitend aanwenden voor de in dit Privacy statement omschreven doelen en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen. Dit Privacy statement bevat informatie over de doelen die Privaty bij de verwerking van (persoons)gegevens in verband met deze website en overige registraties nastreeft, over het gebruik van cookies en over de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen. Indien u wilt weten welke persoonsgegevens wij over u hebben vastgelegd, dan kunt u altijd contact opnemen met ons.

Doeleinden van de gegevensverwerking van website bezoekers

Privaty verzamelt en verwerkt gegevens over klanten en bezoekers van deze website ten behoeve van haar bedrijfsvoering, om producten en diensten onder de aandacht te brengen en beschikbaar te stellen die voor u van belang kunnen zijn en om websitestatistieken te ontwikkelen. De door u verstrekte informatie zal worden gebruikt om zo nodig contact met u op te nemen, bijvoorbeeld om u te informeren over wijzigingen in de functionaliteit van de website of om u diensten aan te bieden waarop u prijs zou kunnen stellen (tenzij u aangegeven hebt geen aanbiedingen van producten en /of diensten te willen ontvangen). Daarnaast verwerkt Privaty uw persoonsgegevens om onze periodieke nieuwsbrief aan u te kunnen verzenden. Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Klikgedrag bezoekers

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP- adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de Website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. Zie hiervoor het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid Google Analytics.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Privaty verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Naam

– E-mailadres

Bijzondere persoonsgegevens

Privaty tracht niet via deze internetsite bijzondere persoonsgegevens te verzamelen, zoals informatie omtrent politieke opvattingen, ras, godsdienstige overtuiging, gezondheid, strafrechtelijke gegevens of andere zaken. In gevallen waarin Privaty wel tracht dergelijke gegevens te verzamelen, zal u vooraf om toestemming worden verzocht. Indien noodzakelijk legt Privaty op basis van de wettelijke verplichtingen uw BSN vast. Deze vastlegging wordt echter niet geïnitieerd op basis van deze website.

Hoe lang we gegevens bewaren

Privaty zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen en wettelijke verplichtingen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen

Privaty deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven en instanies die u gegevens in onze opdracht verwerken, zullen wij indien noodzakelijk een verwerkersovereenkomst afsluiten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Privaty blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Privaty uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming dan wel op basis van wettelijke verplichtingen.

Cookies

Privaty kan informatie over het gebruik van deze internetsite verzamelen en analyseren, met inbegrip van de domeinnaam, de bezochte pagina’s, bezochte vorige en volgende internetsites, de duur van de gebruikerssessie alsmede het aantal hits. Deze gegevens kunnen worden verzameld met behulp van een cookie. Een cookie is een klein tekstbestand dat onze webpage-server op uw harde schijf plaatst. U kunt het gebruik van cookies desgewenst toestaan of verhinderen. De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies worden geweigerd. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, zie bijvoorbeeld deze toelichting door de Consumentenbond voor uitleg. In de meeste gevallen kan u na het weigeren van een cookie toch onbeperkt gebruik blijven maken van deze website. Een cookie maakt het gebruik van deze website sneller en gemakkelijker. Om deze website effectief te kunnen beheren, heeft Privaty de mogelijkheid om gegevens die op de operationele systemen aanwezig zijn, anoniem in een log bestand vast te leggen zodat onderscheid gemaakt kan worden op grond van bezoekerscategorieën, bijvoorbeeld op basis van domeintype en het gebruikte navigatieprogramma. Deze statistische gegevens worden in hun geheel aan Privaty doorgegeven. Op die manier wordt gewaarborgd, dat uw bezoek aan deze website zo efficiënt mogelijk verloopt en de effectiviteit van de website optimaal blijft.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt hiervoor of voor andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, een gespecificeerd verzoek indienen bij FG@privaty.nl Om uw identiteit te kunnen verifiëren, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie het BSN, MRZ (machine readable zone, strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en uw pasfoto zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Privaty B.V. zal zo snel als mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. U kunt ons ook bereiken via onze website : www.privaty.nl waarop onze telefonische contactgegevens beschreven zijn.

Beveiliging

Privaty neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan.

Internetsites van derden

Dit Privacy statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden.

Uitoefening van rechten; contact opnemen met Privaty.

Vragen over uw omgang met deze website, over inzage en juistheid van informatie die u eerder aan Privaty via de website heeft doorgegeven of verzoeken om verouderde informatie te laten verwijderen, kunt u richten aan info@privaty.nl

Privaty behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy statement.

Het verdient aanbeveling om dit Privacy statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Datum laatste wijziging: maart 2024